İKİNCİ YENİ  YA DA ŞİİRİN DEĞİŞEN YÜZÜ

Osmanlı  sürecinde ve  Türk Edebiyatı’nda Edebi Hareketler

1839‘da, kültürel ve siyasi hareketlerin sonucu olarak ortaya çıkan Tanzimat Fermanı  (Tanzimat-ı Hayriye veya Gülhane Hatt-ı Humayun) denilen yenileşme hareketinin uygulamaya konulmasıyla; siyasî, edebî ve toplumsal hayata ilişkin olarak batıya yönelim başlamış oldu. Siyasi hareketlerde gelişmelerle ilk defa anayasal düzen için adım atılmış, bu fermanla padişahın otoritesi sarsılırken, toplumsal düzen içerisinde de bunun yansımaları hissedilmiştir elbette. Örneğin, azınlık hakları netleştirilmiştir. Mal edinme ve miras bırakmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Vergiler adil bir şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Edebiyata olan yansımaları ise, nesirde, anlatım biçiminde yenilik sağlayan ve şiirde Divan’ın “parça güzelliği” anlayışı yerine, “bütünün güzelliği” ve “ konu birliği” ne önem verilmiştir. Bu anlamada edebiyatta ki ilk hareket yenileşme etkisinde gelişmiş Servet-i Fünun’dur. Bir anlamda divan edebiyatının katı biçiminden kurtulmaya çalışan Tanzimat Edebiyatı’nın da devamı niteliğindedir. 1896 ile 1901 yılları arasında ki dönemi kapsayan Serveti Fünun (Edebiyatı Cedideciler) hareketi genel anlamda Batı Edebiyatı ile bir tanışma sürecidir. Batı edebiyatından etkilenmeleri estetik, edebiyat, edebî zevk, edebiyatta tenkit, edebiyat ve şiir, şiirde konu, vezin, kafiye, nazım şekilleri, hikâye, roman, edebiyat devreleri, eski-yeni tenkit düzeyinde kalmıştır. Hareketin uzantısı olan dergi uzun zaman yaşamaya devam etmiştir.

Servet-i Fünuncular kadar etkili olamayan, 1908 de kurulan ve 1912 de dağılan Fecri Aticiler belirli bir ilke çerçevesinde bir çıkış göstermemişler daha çok bir grup bilinci içerisinde üretimlerine devam etmişler. Şiir için önemli bir çalışma ortaya koyamayan Fecri Ati topluluğu daha sonraları amaçlarını “Sanat, şahsi ve muhteremdirolarak açıklarlar.

1911 yılı  ve sonrasında Osmanlı’nın her anlamda gücünü kaybedişi ile başlayan Türkçülük önemli önem kazanmış tam da bu noktada “Genç Kalem” dergisinde bir araya gelen bir grup, Milli Edebiyat’ın oluşmasını sağlamışlardır. (Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp) Amaçları: Dilde sadeleşmeye gitmektir; “yabancı kelimeler atılmalı, ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam edilmelidir.” Şiirde hece ölçüsüne sadık kalınmalıdır. Edebiyat halka hizmet etmelidir ve halkın sıkıntıları konu edilmelidir.

Aruz’dan heceye geçiş de önemli rol oynayan ve Hece ölçüsünün genellikle 11’li (bugün benim/ efkarım var/ zarım var = 4+4+3) ve 14’lü kalıbını (söylenmemiş masal gibi Anadolu’muz = 7+7) kullanan Beş Hececiler Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak, halk şiirimizin geleneğinden yararlanmışlardır. Anadolu halkının yaşayışını şiirde coşkulu bir dille işlerken, günlük kullandıkları dil sanatsal söyleyişten uzak konuşma dilidir. Yine de yeni biçimsel arayışlar içinde şiir örnekleri vermişlerdir.

Görülüyor ki yukarıda bahsedilen akımlar ya da hareketler hep birbirinin devamı  niteliğinde olmuşlar ve yeni bir söylemi eskisini değiştirerek değil olumlayarak koymuşlardır. Asıl bu anlamda ilk kırılma ve -Milli Edebiyat şairlerine ve Beş hececilere karşı- tavır Yedi Meşaleciler de görülmektedir. Asıl çıkış noktaları hem doğu hem de batı edebiyatından sıyrılmak ve öze dönmektir. Çok ses getirmese de bu tavır, o dönem için hem ideolojik hem de edebi bir çıkış sağlamıştır. 1928 de  Servet-i Fünun dergisinde  çıkış nedenlerini “Yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı, milli temalarla dolu bu şiir anlayışına” karşı olduklarını açıklamışlardır. (Sabri Esat Siyavuşgil,Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Kenan, Hulisi Koray, Muammer Lütfi). Yedi Meşalecilerden sonra ortaya çıkan tüm küçük ya da büyük hareketler de hep bir önceki sürecin eleştirisini yapmış ve çok uzun ömürlü olmasalar da yeni bir şey söyleme iddiasında bulunmuşlardır.

Cumhuriyet Dönemi şiirinde önemli kırılma noktası yaratan İkinci Yeni hareketi Modern Türk şiirinin temelini oluşturmakta ve etkilerini hala sürdürmektedir. Denilebilir ki dünya şiirin kapısını  aralamıştır bu çıkışı ile. Ancak yine de birbirinden farklı  gözükse de Garipçilerin (Birinci Yeni) bu anlamda bir ilk olduğunu düşünüyorum. Toplumcu Gerçekçi Kuşağın ise böyle bir iddiası  olmadığı gibi onlar farklı bir damardan geliyor ve şiirlerini toplumsal hareketler ve yaşam biçimleri etkiliyordu. İkinci Yeni;  Realizmin modern şiirdeki yansıması olan 1940’larda ortaya çıkan toplumcu kuşağa ve 1950‘li yıllarda ortaya çıkan Garipçiler‘e karşı geliştirilmiş bir tepki olsa da, her yeni hareket bir önceki anlayışı eleştirse de, onun temellendirdikleri üzerine kurulur elbette. İkinci Yeni de böyle bir harekettir.  Ortaya çıkış sürecinde karşı durduğu iki sanat anlayışını da kısaca bilmek İkinci Yeni ile ilgili nedenleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Toplumcu Gerçekçilik ve Garip Hareketine Kısa Bakış:

Nazım’ın 1938’de tutuklanması sonrasında onun sürecini devam ettiren 1940 Toplumcu Gerçekçi anlayış; Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, Suat Taşer, Ömer Faruk Toprak, Arif Damar, Mehmet Başaran, Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Ahmed Arif’ten oluşmaktaydı. Sonradan Ceyhun Atuf Kansu toplumcu çizgide şiirlerini verirken, Attilâ İlhan hem bu  izleri takip etmiş hem romantik şiirleri ile hem de Garip Akımı hakkında ki eleştirel yazılarıyla yolunu belirlemiştir. Toplumcu şairler marksist anlayışla toplumun sorunlarını ön plâna çıkarmışlar, yoksulluk, kapitalist ve emperyalist sömürü, siyasi işkenceler, sosyal adaletsizlik, özgürlük temalarına yer vermişlerdi şiirlerinde. Savaş yılları olmasından dolayı toplumsal duyarlılığa çok ihtiyaç duyulan yıllardı. Elbette bu yıllar hem şiirini hem de şairini öne çıkarmıştır. Adı geçen şairlerin birçoğu sadece bu kuşağın bir parçası olarak değil bu sürecin temsilcileri olarak da anılmaktadır. Ve beslendikleri damar bugün bile özel bir anlam taşımaktadır.

Bu süreçte yaşanan sıkıntılar, şirin sadece bu kanalı beslediği düşüncesi, siyasi ve kültürel değişim, batı şiirinin şiirimize daha fazla girmesi, divan şirinin etkilerinin o süreçte hala devam ediyor olması Birinci Yeni (Garip Akımı)’nın çıkış manifestosunda ortaya koydukları şiir özelliklerini belirlemelerine sağlamıştır.
Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıkmışlardır, Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır, Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler, Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar, Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar, Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler, işledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir, Halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir”

Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dan oluşan akım, şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara ve şiirdeki tüm sanatlara karşı çıkmış ve bunu bir daraltma olarak düşünmüşlerdir. Onlara göre bu durum yaratıcılığı  öldürmektedir. O nedenle şiir özgürce yazılabileceğini savundular ve şiirin konularını geniş bir alana yaydılar. Şiirin “seçkin” olma anlayışını bozdular. “Konuşma dilini şiire dahil ettiler, halk deyişlerini şiire aktardılar”. O dönemde öne çıkan bu özellikleriyle şiir gibi anlaşılmayan ve tepkiler toplayan Garip anlayışına, şimdi bakıldığında daha net ne istedikleri görülebilmekte. Garipçiler, manifestolarında, “Türk şiirini katı kurallara bağlı ve doğallıktan uzak bulduklarını belirtmişlerdir”. Onlar şiirde bu durumun temel nedenini hece, uyak, aruz gibi kalıplardan vazgeçilmez olunmasına bağladılar. Bu anlamda Geleneksel- Divan- şiirini, yeni şiirin dışında bırakarak bir anlamda ezber bozmuşlardır. (Parnasyenler de geleneksel şiire ve anlatıma karşılık doğmuştur. Çıkışları buraya dayandırılabilir. Çünkü onlar da katı söylemden ve kilisenin etkilerinden uzaklaşarak özgürleştirmek istemişlerdi şiiri) Garipçiler anlaşılır, anlamca açık, somut, halk dilini içine alan, biçimsel kaygısı olmayan şiiri savundular. Diğer taraftan şiirin çok anlaşılır olması noktasında bir risk te fark edilmektedir. Orhan Veli bu durumu şöyle yorumlamakta ve aslında bir tespitte varmaktadır.Genç okuryazarlar, hatta bu işle uğraşanlar sandılar ki, şiir yalnız küçük olayların, yalnız alelâde bir dille anlatılmasından meydana gelir. Böyle böyle bu basitlik, bu alelâdelik şiirin bir tarifi, bir şartı oldu (Orhan Veli, 1949).Bu elbette yaygın bir görüştür ve yeni bir şeyler yapılmalıdır.

Hisar Şairleri, Divan’ın etkileriyle kendinden önce gelen tüm geleneksel yapıyı ret eden Garip Hareketi’ne ve geleneksel yapı ile birlikte “ideolojik” şiire yönelen Nazım Hikmet’e karşı geliştirilmiştir. Nazıma karşı alınan tavır, sanatın ideolojinin baskısı altında olmaması ve de şiirin, ideolojiye araç olarak kullanılmaması görüşünden yola çıkılmıştır kuşkusuz. Diğer yaklaşımları ise (Fransız etkilerine karşı) daha çok ulusal yapıya dönük, taklitçi olmayan, eski sanatsal yapıyı koruyarak yeni bir şeyler üretmek gerektiğini savunmuşlardır. Bu anlamda Milli Edebiyat ve de -memleket şiirleri ve yazıları yazılan- Memleketçi (1923-1940)  şiirin devamı sayılabilir bu şiir ve şairler. (Talat Sait Hamlan, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Yahya Benekay, Gültekin Samanoğlu,).

Garip Hareketi sanat anlayışına karşı tavır geliştiren Hisar’dan sonraki ikinci grup ise Maviciler Grubu’dur. Attila İlhan, Özdemir Nutku, Yılmaz Gruda, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü, Tahsin Yücel gibi şair ve yazarlar “MAVİ” adlı dergide 1952- 1956 yılları arasında devam ederler yazmaya. Atilla İlhan’ı ön plana çıkaran da Garip akımına karşı yazdığı eleştirel denemeleridir.

Her akım bir öncekinin arkasından kendi algılarıyla gelişmektedir. O halde Toplumcu Gerçekçilik Hareketi ve Garip Hareketine kadar olan farklı anlayışları bilen ama çıkış noktalarında karşılarına aldıklar iki önemli edebiyat değişimini de bilmek gerekir

İKİNCİ YENİ:

İkinci Yeni Akımı’nın oluşmasını sağlayan nedenler sadece bir grup tavrı değildir elbette. İkinci dünya savaşından sonra ülkenin içinde bulunduğu durumlar,1960 askeri darbesini açtığı yara ve 61 anayasasının sağladığı düşünsel zenginlik, edebiyatın kendi iç dinamizmindeki dalgalanmaları ve batının edebiyatımıza etkileri farklı olana yönlendirmiştir şairleri. Toplumcu olmadığı ve bireysel bir anlayışın ürünü olduğu söylenen İkinci Yeni Akımı toplumsal bir değişimin etkilerini de taşıyarak ironik bir dille ürünlerini verdi. Karşı durduğu Garip te mizah ne kadar şiirdeyse, yeni şiirde de ironi o kadar şiir  dilinin içindeydi. Elbette bu değişimler tek başına gerçekleşmiyor bir öncekinin eksikleri üzerine gelişiyordu. Kendi edebiyat sürecimizde karşı durduklarımıza temel oluşturan ve kaynak olan Batı Edebiyatında İkinci Yeni’yi etkilemiştir. Elbette hepsi değil bir kaçı, bu akımlardan bahsederek asıl konuya geçmek gereklidir. Amaç bir tablo içinde tüm değişimleri görmek ve de İkinci Yeni’yi yeniden irdelemek.

Bunlardan ilki, “Bireyi aklın tutsaklığından ve akla dayalı düzenden kurtarmak, sanatta her türlü geleneği yıkmak sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmak, yerleşik dil ve estetik kurallarını kaldırmak akıldışılığı, kuralsızlığı ve sürekli değişmeyi savunmak
gibi amaçları
“ olan Dadaizim’dir. Özelikle altı çizili olan bölümle anlıyoruz ki İkinci Yeni şirinde yaptığı geleneksel şiir anlayışında yarattığı değişimini bu akıma borçlu. Örtük kullanım ve şiirde sezgisel algıyı çok iyi kavratan Sembolizm’den de etkilenen Yeni, anlaşılmama durumunu ile başı epeyce belaya girmiş ve eleştirilerin dozu bu noktada çoğalmıştır. Sembolistler kısaca ne demişler peki: “Sembolistler, dış dünyanın görüntülerini somut nesnel gerçeklikleriyle değil de; bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktardılar. Duyguların, dış dünyayı ancak olduğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler. Sembolistler, sembol ve mecazlarla dolu kapalı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabilecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler”

Dilde yaratılan eksiltmeler ve yok saymaların kaynağı olan Sürrealistle’rin anlayışı da önemlidir onlar için “Bilinçaltı ancak sarhoşluk, rüyalar, sayıklamalar…Gibi durumlarda aklın denetiminden kurtularak bilinç üstüne çıkacaktır” ve noktalama işaretlerine karşı çıkmışladır.

İkinci Yeni şairleri edebiyat akımların birçoğundan etkilendiği gibi batının resim sanat akımlarından da etkilendiler. Örneğin C.Sürreya Chagall’in Rose lovers tablosundan etkilenmiş ve şiirini yazmıştır.

İkinci Yeni Akımı’nın Garip Hareketine ve Toplumcu şiire karşı olduğu yazılmış olmasına rağmen Muzaffer İ.Erdost ve E.Cansever aynı fikirde değildir. Erdost’un bir anlamda itiraz sayılacak cümlesinde“İkinci Yeni,  ne kendisine göre daha önce var olan şiiri ne de kendi dönemi içinde  ama kendi dışında yer alan şiiri yadsıdı” ifadesi kullanmaktadır. Cansever ise benzer bir ifadeyle İkinci Yeni’nin tam bir tepki şiiri olmadığını belirterek, hatta biraz daha ileri gidererek “Garipçilerin getirdiği yeniliği verdikleri örnekleri bizim için gerçek bir şiir geleneği sayacağım” diyecektir. Kuşkusuz kendi süreci içerisinde fark edilen eksiklikler yeni bir şeyler yapmaya zorlar sanatçıları, sanatta as’lolan durağanlık değildir çünkü yeni yaratımlarla alanlar açmaktır. Sanatçının var olmadığı bir yerde sanat var olur mu? Olmaz. O nedenle itirazlar hep devam edecektir. Üstadın da üzerinde durduğu “karşı olma” durumu elbette kişilere değil, bir önceki görüşün yarattığı boşluğadır. Bugünden bakıldığında daha bağımsız bir alandan geçmiş, yeniden ve daha adil değerlendirilebilir elbette.

Diğer taraftan sanatçının kendi özgürlüğü için de gereklidir bu alan. Ve evet bu anlamda bireyseldir sanatsal yaratı. Ve de İkinci Yeni de, diğer akımlarda, bireysel bir düşünceden doğar, sonra toplumsallaşır, sanatçının ideolojik algısıyla toplumcu bir çizgiye varır. Bura da kastedilen ideolojik bir şiir değildir. Öyle bir şiir de çok dar bir alana sıkıştırılmış yine kurallarla yazılmış bir şiir olacaktır. Ki tamda bu noktada İkinci Yeni’nin yapısal olarak bir bir hareket miydi, akım mıydı ve bir önceki şiire itirazı  neydi ona bakmak gerekir. İkinci Yeni’nin adına en çok söz alan Muzaffer İlhan Erdost “Şiirin U Dönüşü” kitabında şunu der.

  • İkinci Yeni yapısal olarak hem akımdır hem değildir. Bu çelişki Meşaleciler, Hececiler ve Garipçiler gibi –kuralları ve ilkeleri olan- manifesto ile çıkış yapmamalarına bağlanır. “böyle dar anlamda” bir akım sayılmayabilir ama “belirli bir dönemde, belirli bir toplumsal ve kültürel aşamada yaygınlaşan bir eğilimi kucakladığı için akım sayılabilir” demektedir. Ve de İkinci Yeni “her şairin kendi şiirini yazması anlamında bir akımdır” da belirtecektir aynı zamanda. Öne sürülen neden biraz zorlama olsa da evet kendi şiirini yazmaktadır şairler. E.Cansever’se emindir aslında bir akım olmadığından, ”İkinci Yeni’ye bir akım niteliği kazandırmak ikinci bir yanılgıya düşmek olur, o değişik şairlerin, kişilikler kurduğu bir yenileşme alanıdır olsa olsa”
  • İkinci Yeni’ye dahil tüm şairlerin şiir anlayışında öne çıkan biçim ve içerikte yapılan yeniliklerdir. Garipçilerin şiir anlayışının aksine şiiri çok özel bir yere oturttular ve okuyucunun da bir algısı olduğunu, bu algıyla okuyucunun şiiri tamamlayacağını düşündüler. Cemal Süreya bunu şöyle belirtir: “Biz şiir salt biçimdir, demiyoruz, belki en çok biçimdir diyoruz. Bunu belirtebilmek için de soyut bir metotla diğer her şey aynı kaldığı takdirde biçimin beklenebilir değişmelerini arıyoruz. Biçimi önemsiyoruz. Bunu da gerekli buluyoruz.” (Pazar Postası, s. 41, 1958). Yukarıda bahsedilen yeniliklerdir aslında tepki olduğu yolunda ki savları güçlendiren. Cansever bu durumu M.İlhan Erdost’tan farklı olarak şöyle izah etmektedir. “Yeni şiir hem önceki şiire tepki; hem de onu genişleten, şiire yeni olanaklar kazandıran bir davranıştır.”

Yeni bir dil, biçim ve ses arayışına giren İkinci Yeni, geleneğin koyduğu kalıpları ret ederek ”Her yeni özün biçimini de beraberinde getireceği” ni savunmuşlardır. Ece Ayhan bu arayışı “Yorulan bir şiirin ayak değiştirmesi” olarak değerlendirir. Bu değerlendirme bile başlı başına yeni şiirin hangi kararlılıkla geldiğinin habercisidir. Muzaffer Erdost’ta göre ise ne  “Cahit Sıtkı’nın “35 Yaş” şiirinden, ne O.Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinden, ne de Atilla İlhan’ın “İkinci Şahsın “Şiirinden daha iyisi o süreçte yazılmamaktadır ve şiirler birbirini tekrar etmeye başlamışlardır. Genel anlamda bakıldığında dilde yaratılan bu kırılma ve bu kırılma içerisinde ki denen, zor anlaşılan imgeler ve birden ortaya çıkan kelimelerdeki farklı estetik yaklaşım şaşırtıcıydı. Diğer taraftan anlaşılmayan ve anlamsız bir şiiri doğurdu dilde açılan bu olanak. Konuya ilişkin eleştirilere biraz da yanıt olması içindir“anlamlı şiirden anlamsız şiire bir geçiş değil, kolay şiirden zor şiire geçiş” tir demektedir. Erdost düşüncesiyle; halkın anlayabileceği şiiri yaratırken, şiiri sırdan bir anlayışla “bunu ben de yazarım- algısına karşı farklı bir bakış da getirmiştir bu söylemiyle.

İKİNCİ YENİ* ŞİİRİ

Atilla İlhan Garip şiirinibatıyı taklit etmek, yerli bir sanat görüşüne dayanmamak ve dolayısıyla toplumun gerçeklerinden uzak olmakla” suçlamış ve sadece bir anlam şiiri olmayı hedefleyen Garip Hareketi’nin imajı yok ederek şiiri bir söz oyunu, bir şaka haline getirdiğini” ileri sürmüştür. Oysa edebiyat tarihinde bu tür örneklere çok rastlanır. Tanzimat döneminden tutunda modern şiire kadar deneysel çalışmalar hep yapılmıştır.Çok anılmasa ve de çok üzerinde konuşulmasa da önemlidir  Garip Hareketi. Diğer taraftan İkinci Yeni de Türk Şiirinde “değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulma amacında olan bir akımdı. Ortak özellikleri; dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, sözdizimini zorlamak, değiştirmek ya da bozmak oldu. Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık verdiler. Bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temaları sıklıkla işlediler. Söylemek istediklerini soyut bir dille anlatmaya çabaladılar, yer yer anlamın yittiği görülür şiirlerinde. Amaçları verilmek istenilen duyguyu anlatmaktan ziyade hissettirmektir.” anlayışını batı şiir akımlarından aldı. İmgesel yoğunluğu, şiirde anlamın görmezden gelinmesi ve soyutlamanın ön plana çıkarılışı noktasında Sembolizmden etkilenmiş görünüyorlar. “Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak” yeni yeni imgeler yaratma anlayışı ile de, bilinçaltını harekete geçirme yöntemini kullanan gerçeküstücülerden yaralanmışlardır. Diğer taraftan düşünce ve duyguların aklın kontrolüne girmesine karşı çıkan ve düş gücünün alabildiğince özgür olmasını savunan ve bilinçaltına yönelen gerçeküstücülerden de ayrılırlar. Çünkü bilinç akış tekniği değildir yararlandıkları. Bundandır ki şiirde bahsedilen anlam kapalılığı tam olarak gerçekleşmemiştir. Edip Cansever’in ne “masa da masaymış ha” şirinde, ne de “Mendilim de Kan Sesleri”nde, ya da Turgut Uyar’ın “Akşam Üstü Rüyası’n da, Ne İlhan Berk’in “Ayrılığın Yüreğinde” bu ne C.Süreyya’nın “Balzamin” şiirinde bu anlamsızlık görülmez. Ve evet Ece Ayhan şiirleri diğerlerine göre daha kapalıdır ama anlamsız değildir. Kaldı ki şiirin bir miktar kapalı olması ve yoruma açık olması düşünsel yapıyı da zenginleştirmiştir. Ancak ifade edilen soyutlamadan kaynaklı ve farklı çağrışımlar kullanma şiiri anlamayı zorlaştırmıştır. Oysa işaret edilen anlamsızlık tematik bir örgü içerisinde sağlanan bir anlama dayanma değildir, İkinci yeni de ki anlama anlayışı şiirin kendi işçindeki rastlantısal gelişimidir. Bir şekilde şiir kendi içinde anlamını kuracaktır. Garipçilerin aksine anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı, imgeci ve biçimci bir şiir anlayışını savundular.

İkinci Yenini varlığını göstermeye çalıştığı süreçte Türk Edebiyatında bu bir “spekülasyon” olarak değerlendirildiği gibi şiirde yeni bir iç ses arayışı olarak da düşünüldü. Ancak daha çok İkinci Yeni hakkındaki bu spekülasyonlar daha ciddi boyutlarda düşünüldü yapılan yeniliklerin dilde bir sapma olduğu kanısına varıldı.

Peki neydi bu sapmalar

Bu eğilimi dilbilimci Prof.Ünsal Özünlü, “Olağan dilbilgisi ve sözcükbilgisi dışında sözcüklerin şairler tarafından yeni biçimlerde oluşturulması bu tür sapmalara örnektir. Kök ve ekler, yeni kök ve eklerle birleştirilerek olağan dilde olmayan yepyeni sözcükler oluşturmada” kullanıldığından bahseder bu da yeni şiirde yeni sözcüklerle yeni imgeler kurulmasını amaçlar. Dilde ki sapmalar, alışılmamış sözdizimleri -Cemal Süreya’nın “Şiir geldi, kelimeye dayandı” sözü gibi- yeni alışılmamış sözcük seçimleri (alışılmamı bağdaştırmalar) ve Yazımla ilgili Sapmalardır bunlar.

Bir noktada haklıydılar elbette ikinci Yeni’yi eleştirenler, İkinci Yeni’nin ilk süreçlerinde sözcük bağdaştırmalarında mantıksal düşünüşü  zorlayan yapılar denendi. Örneğin. Doç. Dr. Hulisi GEÇGEL’den alıntıladığım aşağıda ki örnekler bu bağdaştırmaları  açıklayabilir.

“Sizi görmüyor muyum dikkat! trenlere çikolata yediriyorum”, “En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak”, “Çocuğu çocukluyor bir düdüğün kırmızısı”, “Güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda”, “Bu kaç kapılı konyak”  (Edip Cansever)

“Ay sessiz sedasız bir çingenedir”, “Adam yıldızlara basa basa yürüdü”, “Dengesini uzun bıyıklarına borçlu yürürken”, “Başladı Afrikası  uzun bir gece”, “Güvercin kuşkusu cırlak güneş”   (Cemal Süreyya)

“Denizin pencereleri sürgülüydü”,”Atımı  istedim evin göğü gerindi”, “Yalnızlığın dükkânlarında hasır koltuklarda oturduk”, “Bu denizler ne güzel böyle değil mi f”, “Bir f’diniz Önasyalarda o şey evlerde”  (İlhan Berk)

“Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt emmeye”, “Ses kışı. Ateş yırtıldı. Çarpıldık”, “Bir bülbül içimde sedefle kaplanıyor”, “Kaybolursa taşlar içinde taşlar getiren taş bir bulut” “Baharı  seller götürdü boğuldu yaz”  (Sezai Karakoç)

Üzünç yüklenmiş bir gemi”, “soğuk tirşe renkli salı günleri arkamızdan koşardı”, “En cumartesili bir İstanbul düşünerek bu kantoları düşünüyorsun”, “Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış”, “arsenik şişesine eylül doluyor”  (Ece Ayhan)

Ancak yine de bugün şiirimizin geldiği noktadan bakacak olursak verilen örnek dizelerde kullanılan imgler çok alışılmışın dışında durmuyor ve süreç için çok şaşırtıcı olduğunu kabül etmeliyiz.. Evet her dönem kendi içinde değerlendirilmelidir ama İkinci Yeni’nin dönemini aşan bir yazım dili olduğunu da yadsımamak gerekli. Bugünün şiirine bakıldığında çoğunlukla izler taşıdığı açıkça görülür. Sözdizimin de ki faklı kullanımlar, biçim/içerik ve açısından yapılan denemeler bunu gösteriyor. Ya da daha yalın bir söylemi tercih eden şairler aynı zamanda Garip hareketinin var oluşunun haklılığını da destekler tarzdadır. Elbette eleştirilebilinir ama her iki çıkışında bıraktığı izler sürdürülmektedir. (Bağdaştırma konusunda günümüz şiirinde ilk akla gelen isimler Ersin Cansever; “fısıltın bir mermi sürsün kalbime”, Cansu Fırıncı;madem gidiyorsun küçük bir gecenin pervazından / öl beni!” Perihan Baykal “hayatta ben en çok seni sustum”)

Örneğin Garip Hareketinin tam aksine İkinci Yeni’de hem fikir olunan “kelime deformasyonları” na bakmak gerekli:

Ece Ayhan, “konsertosu”, “cehennette “cinaedi”, “Dimdoğru.”, “aparthanlarda” melankolya”, ” ” ankabakışı …“ gibi kullanımlar konusunda, Sezai Karakoç 29 Haziran 1958 tarihli Pazar Postası’nda yayımladığı “Dişimizin Zarı” başlıklı yazısında bu hareketin ve de özel de Ece Ayhan’ın kelimeleri farklı kullanışı konusunda   “Yeni Şair, hep somutun somutunu plastike gider… Ece Ayhan –ki yeni şiirin Necatigil’idir- insanın, çarpık ve negatif realitesini olduğu gibi anlatır, kelimeyi bundan dolayı çarpıtır” Demektedir. Ama sadece Ece Ayhan değil, C.Süreyya da “gözistan,” “Üvercinka ” telcek-bulutcak”,”Ilım” “günlerimevsimölçerleri” Turgut Uyar; ” İstanbulistan”,” Vizansiyan” İlhan Berk; “Senleniyorsun “ gibi… değiştirmeleri şiirlerinde kullanmışlardır. Bunu kelimede deformasyon yaratma olarak değil yenilik ve yeni bir şey söyleme olarak düşünmüşlerdir. Bugün bile denenmeye devam edilen,  “Şiirin geleneksel özelliğinin dışına çıkılarak dize başının küçük harfle yazılması, özel isimlerin baş harfinin küçük yazılması, dize içinde cins bir ismin baş harfinin büyük yazılması gibi yazım kurallarını ilgilendiren sapmalardır” yazımda ki sapmalar.

İkinci Yeni’de Kullanılan Dil ve Toplumcu Gerçekçilik İlişkisi

Arif Damar, Damar Dergisi (2006)’nın arka kapak yazısında Toplumcu Şiir konusuna değinmekte ve “O dönemde bu konu ile ilgili kuramsal bir kitap dilimize çevrilmemişti. Yalnızca bazı kitaplarda Marx’tan Engels’ten kısa örnek sözler vardı. Örneğin Engels şiirde toplumsal mesajın bir elmanın kokusu gibi olması gerektiğini söylemiştir. Marx, Sheakespeare’i ezbere bildiği gibi Latin şairlerini de çok iyi tanırdı. Marx biçime çok önem verirdi; bir şiir için günlerce uğraşırdı” demektedir. Sanırım altı çizili cümleyi yeniden okumak ve Muzaffer Erdost’un cümlelerine kulak vermek gerekiyor “şiirin alanının daraldığı bir süreçte doğmuştur İkinci Yeni. Alan ne ölçüde daraldıysa, iç yoğunluğu o denli arttı şiirin. Toplumsal alanda ki işlevi azaldı” der. Çünkü o süreçte bireysel ve toplumsal alanda tartışılan yapıtlar ideoljik, siyasi, bilimsel, felsefi ve ekonomik konularıdır. Yaranın daha çok kanadığı bir dönemdir (bana kalırsa o nedenledir ki toplumcu kanaldan daha fazla beslenebilirlerdi) ama buna rağmen kastedilen ideolojinin şairden arındırılması değildir elbette. As’lolan şairin şiirine yansıttıklarıdır. Tek bir şiirle bir genelleme yapılamayacağı gibi tamamen bireycidir demek de bir miktar ikinci yeni için haksızlık sayılır. Çünkü burada İkinci Yeni şiiri ve şairi toplumsal duyarlılıktan yoksun değildir sadece geleneksel yapıdan uzaklaşan şiir içsel bir değişim yaşarken ve özgürleşirken kendine yer arıyordur. Arif Damar’ın cümlelerine dönecek olursak neyin konuşulduğundan çok konuşulanın sanata nasıl yansıdığı önemlidir. Elma kokusuyla girmesidir amaçlanan. Aynı yazı içerisinde şunu da yazar Arif Damar; Toplumcu gerçekçilikte halk için yazmak diye bir şey var; halk için yazmak, halkın anlayacağı şekilde yazmak diye bir düşünce. Oysa halk için yazmak halkın anlayacağı biçimde yazmak değildir. Yanlış anımsamıyorsam Brecht: Halk için savaşan entelektüeller için de yazmak, halk için yazmaktır, demiştir. Bu şekilde yazılmayan şiirler için kapalı şiir diyorlar. Hâlbuki Ritsos, Neruda bizim ülkemizdeki toplumcular gibi mi yazıyor? Şimdi tekrar söylemem gerekirse; ben toplumcuyum, gerçekçiyim; ama toplumcu gerçekçi değilim?

1956 ‘larda Pazar Postası dergisinde bir araya gelen grup neden böyle bir hareketin ortaya çıktığına dair bir manifesto yayınlamamışlardır. Her biri birbirinden bağımsız kurmuşlardır şiirini. Bunun nedeni bahsedilen süreçte – kısa sürelide olsa ortaya çıkan ulusal edebiyat hareketlerine rağmen- Divan şiirinin devam eden etkisinden kurtulma çabası, batıda gelişen akımların etkisi, şiirin geleneksel kalıplardan kurtarılarak içerik ve biçimin şiirin içeriğiyle gelişebileceği ilkesi sayılabilir. Elbette yeni bir şey söylemek bir önceki yapıyı ya da bu anlamda var olan bir ezberi bozmakla ilişkilidir. İkinci yeni de aynen böyle bir yol izleyerek o çok konuşulan anlamın rastlantısal olarak kendini şiir içinde var edebileceği, sözcüklerin yeniden ve farklı kullanımı -ki bu sözcükte sapma olarak değerlendirilmiştir- yeniden sözcük üretme  “yani alışılmamış sözcük seçimleri”, dilbilgisi kurallarının kullanılmaması vb birçok farklı uygulama elbette çok şaşırtıcı ve yadırganan bir durumdu. İkinci Yeni şiiri için bu anlamda bireyci ve *“birşey söylemeyen şiir” olduğu yolunda ki ifadelerin süreç içerisinde eridiğini de görmekteyiz. Çünkü E.Cansever’in Mendilim de Kan Sesleri, Masa da Masaymış şiiri, E.Ayhan’ın Mor Külhani’si, Meçhul Öğrenci Anıtı, Melahat şiiri, C.Süreyya’nın Afrika Şiiri,”, Ortadoğu şiiri “ ve “Onlar İçin Minibüs Şarkısı” adlı uzun şiiri ironik olarak toplumcu bir çizgide verilmiş şiirlerdir. Elbette her şair kendi şiirini kurarken zaman içerisinde dönüştürebilmelidir de. Ancak şiir doğası gereği toplumsal hizmete sunulmuş bireysel bir çalışmadır diğer sanatlar gibi.

Toplumcu anlayışı  şiirlerinde tam olarak yansıtmasalar da, aslında bu ironik  bir dille veriliyordu. İkinci yeni için bir dışa vurum biçimidir çünkü ironi. İç ve dış dengenin aynı terazide harmanlanmasıdır. Ne keskin bir dil kullanmışlardır ne de doğrudan söylem. Tüm göndermeler ironinin estetiği içerisinde verilmiştir. Örneğin 1946- 59 yıllarının çalkantılı sürecinin eleştirisini örtük dizelerle ve çağrışımlı dizelerle vermişlerdir. Bu hem dilde bir metafor yaratarak anlamı gizlemeyi ortaya çıkarmıştır hem de psikolojik bir rahatlama sağlamıştır. Temel olarak bu yolun seçilmesi siyasi sürecin güvensizliğe doğru gidişi ve bu durumun değiştirilmemesi karşısında çok fazla seçeneğin olmamasıydı sanırım. Şaire düşen dilin olanaklarını kullanarak yeni alanlar açmaktı ki ironist yaklaşım grubun apolotik olduğunu düşündürdü. Bu akımın yer almış birçok şairden farklı olarak Muzaffer Erdost  bu grubun içinde politik anlayışı bakımdan ayrı tutulmalıdır.

KAYNAKÇA

* Orhan Duru’ya ait olan -İkinci  Yeni- cümlesi, M.Erdost’un Pazar Postası”nda  yayınlanan yazısının da başlığını oluşturmuştur.

Muzaffer İlhan ERDOST Şiirin U Dönüşü; Onur Yayınları  2009

Kemal  ÖZER; İkinci Yeniden Toplumcu Gerçekçiliğe Yordam Yayınları

Doç.Dr. Hulisi GEÇGEL;  Uluslararası IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu  2004 BirGörüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir

Edip Cansever Gül Dönüyor Avucumda Adam Yayınları , 2000

Prof.Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları 1997

Özlem Fedai; Garip Ve İkinci Yeni Şiirinde Bir Kaynak Olarak Humour Ve İroni

Edebiyat ve Türkçe Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi ( Batı ve Türk Edebiyatında Akımlar)

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s